به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده بانك كارآفرين (سهامي عام) مورخ 20/12/1388و مجوز شماره 95690/121 مورخ 05/11/1388 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررگرديد سرمايه بانك از مبلغ 2.000 ميليارد ريال به مبلغ 3.000 ميليارد ريال، افزايش يابد.

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک کار آفرین، در مهلت تعيين شده جهت استفاده از حق تقدم خريد سهام ، تعداد 945.963.229حق تقدم سهم از سهام جديد توسط سهامداران شركت پذيره نويسي گرديده است. با عنايت به انقضاي مهلت استفاده از حق تقدم مذكورو به منظور تحقق افزايش سرمايه ،تعداد 54.036.771 سهم يك هزار ريالي استفاده نشده سهامداران براي پذيره نويسي عمومي به شرح زير عرضه ميگردد:

1. موضوع فعاليت بانك: بانك درچارچوب قانون پولي وبانكي كشور،قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت ومقررات اساسنامه بانك به كليه عمليات مجازبانكي مبادرت مي نمايد.

2. مركز اصلي بانك: تهران خيابان وليعصر، روبروي پارك ملت، خيابان ناهيد غربي، پلاك97

3. سرمايه فعلي بانك: 2.000.000.000.000 ريال

4. موضوع افزايش سرمايه: بهبود نسبت كفايت سرمايه، افزايش سقف وضعيت باز ارزي ،افزايش حد تسهيلات فردي مشتريان بانك، افزايش حد تسهيلات كلان بانك،‌ افزايش حد اموال غير منقول، افزايش تعداد شعب بانك، افزايش سرمايه گذاري هاي بانك

5. مبلغ افزايش سرمايه: 1000.000.000.000 ريال

6. مبلغ سرمايه پس از افزايش: 3.000.000.000.000 ريال

7. نوع سهم: سهام عادي با نام

8. ارزش اسمي هر سهم: يك هزار ريال

9. مبلغ مشاركت شده توسط سهامداران شركت: 945.963.229.000 ريال

10. تعداد سهام عرضه شده: 54.036.771 سهم

11. مشخصات اعضاي هيات مديره و مديرعـامل شركت: شركت سرمايه گذاري تدبير به شماره ثبت 147888 محل ثبت تهران (به نمايندگي آقاي علي اشرف افخمي (رئيس هيـات مديـره) به شماره شناسنامه 149 صادره از قصرشيرين نام پدرلطف اله كد ملي 1-977412-337 )، شركت سرمايه گذاري صنايع ايران به شماره ثبت 88034 محل ثبت تهران (به نمايندگي آقاي رضا سلطانزاده (‌نايب رئيس هيـات مديـره)به شماره شناسنامه 4355 صادره از تهران نام پدرمحمدحسين كد ملي3-728702-005‌)، آقاي محمدرضا جابرانصاري به شماره شناسنامه 5989 صادره از تهران نام پدر محمدحسين كد ملي 8-005979-003، آقاي اميـر دادخواه به شماره شناسنامه 464 صادره از بوكان نام پدرعزيزكد ملي 7-913426-292 ، شركت مهندسين كار و انديشه به شماره ثبت 47061 محل ثبت تهران( به نمايندگي آقاي محمد مهدي تـابع قـانون به شماره شناسنامـه 2 صادره از كرج نام پدر حسين كدملي 0-295110-032)، آقاي علي روستا به شماره شناسنامه551 صادره ازيزد نام پدرحسين كدملي 7-131499-443 ، شركـت تجهيزات كامپيوتري ايران به شماره ثبت 85699 محل ثبت تهران ( به نمايندگي آقاي پرويز خاكپور به شماره شناسنامه 1452 صادره از تهران نام پدر عزت اله كد ملي 1-4729111-004)، شركت توسعه آلتون به شماره ثبت 232191 محل ثبت تهران (به نمايندگي آقاي سعيد هورآذربه شماره شناسنامه 376 صادره ازتبريز نام پدرمهدي كدملي4-776533-137 ، آقاي ايرج كاموري مقدم به شماره شناسنامه 12 صادره از رشت نام پدر رضا كد ملي 7-947988-256 ، آقاي ولي اله سيف (مديـرعـامل) به شماره شناسنامه 323 صادره از نهاوند نام پدر رضا كدملي2-164785-396

12. شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي: در مجامع عمومي كليه صاحبان سهام يا وكيل يا قائم مقام قانوني آنها يا نمايندگان اشخاص حقوقي صرف نظر از تعداد سهام خود مي توانند شركت نمايند و براي هر يك سهم حق يك راي خواهند داشت.

13. مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود، تشكيل اندوخته و تقسيم دارايي بعد از تصفيه:
الف) چنانچه زياني از سال يا سالهاي مالي قبل باشد از سود ويژه كسر مي گردد.
ب)حداقل پانزده درصد از سود ويژه بانك طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار تا زمانيكه اندوخته مزبور معادل سرمايه بانك بشود به حساب اندوخته قانوني منظور مي گردد
پ) قسمتي از سود ويژه، ممكن است به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي براي تشكيل اندوخته هاي اختياري مخصوص به منظور استحكام بنيه مالي بانك كنار گذاشته مي شود،
ت) قسمتي از سود ويژه،‌ ممكن است به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي عادي براي نقل به سال بعد تخصيص يابد،
ث) بقيه سود ويژه بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده باشد سود قابل تقسيم سال مالي است كه با رعايت قوانين مالياتي بين صاحبان سهام تقسيم خواهد شد،
ج) در صورت وجود سود قابل تقسيم، پرداخت حداقل ده درصد از سود ويژه بين صاحبان سهام الزامي است.

14. تعداد و امتيازات سهام ممتاز بانك: بانك سهام ممتاز ندارد.

15. مبلغ و تعداد اوراق قرضه/ مشاركت قابل تبديل به سهم: بانك اوراق قرضه/ مشاركت قابل تبديل به سهم ندارد.

16. مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشاركت: بانك اوراق مشاركتي منتشر ننموده است.

17. مبلغ ديون بانك و همچنين ديون اشخاص ثالث كه توسط بانك تضمين شده است: جمع بدهيهاي بانك بشرح صورتهاي مالي حسابرسي شده مورخ29/12/ 1388 مبلغ 33.193.600.465.678 ريال مي باشد و بانك ديون تضمين شده بابت اشخاص ثالث ندارد.

18. مدت پذيره نويسي: پذيره نويسي از اول وقت اداري روز سه شنبه مورخ 26/05/1389آغاز و تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ24/06/1389به مدت30روز ادامه خواهد داشت.

تذكر: چنانچه سقف سرمايه تعيين شده قبل از انقضاي مهلت پذيره نويسي تكميل و وجوه مربوطه تأمين گردد، عمليات پذيره نويسي متوقف خواهدشد.

19.حداقل و حداكثر سهامي كه هنگام پذيره نويسي بايد تعهد شود: شركت در پذيره نويسي به هر تعداد براي عموم مجاز است.

20. بانك عامل: سهامداران مي توانند بهاي اسمي حق تقدم هاي خريداري شده را به حساب 0100011333000 نزد بانك كارآفرين شعبه ظفر(كد 8/0016) و يا به حساب296225215 نزد بانك تجارت شعبه كريمخان زند (كد 037) واريز نمايند.

21. مشخصات متعهد پذيره نويسي و ميزان تعهدات آن: شركت تامين سرمايه امين (سهامي خاص) به شماره ثبت 315083 محل ثبت تهران تعهد مي نمايند از تاريخ مقرر براي عرضه عمومي حق تقدمهاي استفاده نشده در بورس كه طبق آگهي منتشر شده در روزنامه كثيرالانتشار ناشـر ملاك عمل قرار ميگيرد ، پانزده روز كاري براي عرضه حق تقدمها به عمـوم اختصاص دارد كه در پايان اين مدت حق تقدمهاي باقيمانده به متعهد تعلق خواهد گرفت و متعهد پنج روز كاري براي تامين منابع مالي ،‌ فرصت خواهد داشت.

22.روزنامه كثيرالانتشار: روزنامه اطلاعات.

23. چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان:‌ با توجه به پذيرش اين شركت در بورس اوراق بهادار ،‌ اين سهام از طريق سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران به فروش مي رسد. ضمناٌ سهامداراني كه حق تقدم فوق را خريداري مي نمايند ، مي بايست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم ،‌ مبلغ اسمي هر سهم را نيز به كارگزار مربوطه بپردازند . وجوه متعلق به پذيره نويسان كه سهام به ايشان تخصيص داده نشود ،‌ حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ صدور مجوز استفاده از موجودي حساب بانكي به آنان مسترد خواهد شد .

24. كليه اطلاعات و مدارك مربوط به بانك شامل: اساسنامه، طرح اعلاميه پذيره نويسي و آخرين صورت هاي مالي به اداره ثبت شركت هاي تهران تسليم شده است. همچنين گزارش توجيهي هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه، گزارش بازرس قانوني و بيانيه ثبت سهام در دست انتشار در سايت اينترنتي بانك به آدرس www.KarafarinBank.com و سايت رسمي سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس www.seo.ir در دسترس علاقه مندان ميباشد.

25. مشخصات سهامداران:بانك سهامدار حقوقي وحقيقي كه مجموع سهام(خود،شركت هاي تابعه،همسر،فرزندان صغير و افراد تحت تكفل يانمايندگان قانوني)آنها معادل10درصدسهام ناشر باشد را ندارد.

26. نحوه عمل در صورت عدم تكميل پذيره نويسي سهام بانك: شركت تامين سرمايه امين (سهامي خاص) تعهد مي نمايند درصورت عدم تكميل پذيره نويسي، سهام باقيمانده بانك را جمع آوري نمايند.

نكات مهم:‌

- مسئوليت صحت و قابليت اتكاي اطلاعات آگهي پذيره نويسي برعهده ناشر است.

- ناشر، شركت تأمين سرمايه، حسابرس، ارزش يابان و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمايه گذاراني هستند كه در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به دليل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اوليه كه ناشي از فعـل يا ترك فعل آنها باشد متضرر گرديده اند.

- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات قانوني و مصوبات سازمان و شفافيت اطلاعاتي بوده و به منزله تأييد مزايا، تضمين سودآوري و يا توصيه و سفارشي در مورد شركتها يا طرحهاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمي باشد.تاريخ : | | نویسنده : nikupdate |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.